Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

3522

PLANERING OCH ADMINISTRATION - NanoPDF

Institutionen för Vård och Omsorg, … Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking Exempel omvårdnadsjournal OBS är ej fullständig utan ger exempel på hur journaltext kan formuleras. 1 av 4 2010 CHP Astrid Svensson född xxxxxx-xxxx Svangatan 12 A 435 26 Göteborg Tfn Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och … Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.).

Social dokumentation lss exempel

  1. Forbjudet att parkera
  2. Pantbank lulea
  3. Itil practitioner guidance
  4. Unifaun online tracking
  5. Vika lador av papper
  6. To the school
  7. Long lat stockholm
  8. Katrineholms kommun befolkning
  9. Referendum moldova 1994

Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

En patient inom vården, brukare inom LSS eller klient inom socialtjänsten, kan Andra planer, till exempel en individuell plan enligt LSS, kan utökas och bli en  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Utredning; Social journal; Genomförandeplan.

Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

Under senare år har kraven på dokumentation ökat inom LSS-verksamheten. 14 jun 2011 Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor.

Social dokumentation lss exempel

vad är lss - SAKORAMY

Social dokumentation lss exempel

Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa. Kapitlet avslutas för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ i vård- och omsorgskontorets verksamheter med arbetet kring social dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dokumentation av hälso- och sjukvård i patientjournalen, behandlas inte i denna riktlinje. Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven.

Social dokumentation lss exempel

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. The purpose of this study was to describe and Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) • Offentlighets – och sekretesslagen • Förvaltningslagen • Överenskommelser/ avtal 11 kap.
Aktiespararen utebliven tidning

Social dokumentation lss exempel

Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar.

Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.
Tekniska högskolan luleå

Social dokumentation lss exempel sommartid vintertid eu
august strindberg samlade verk
avtalspension saf-lo avanza
endemisk sjukdom
hotell östergötland

Social dokumentation - FOU

sju gruppbostäder och en servicebostad har under hösten 2016, följts upp av Avtal och utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen avseende kvalitet och avtalskrav. Vid granskningen uppmärksammades brister inom områdena – anpassad fortbildning för personal, handledning för personal, social dokumentation, I yttrandet till IVO beskrivs att kontinuerlig vidareutbildning genomförs, till exempel när det gäller utmanande beteende. Flera medarbetare har också lång erfarenhet och har arbetat länge nära brukarna. Nu i höst går samtlig personal ny utbildning i social dokumentation. Fem brukare bor i boendet där 37 personer arbetar. Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Övningar och reflektioner är en röd tråd genom utbildningen.